Vedtekter

Vedtekter for SørumFestivalen

sist revidert  10.05.2016

§ 1 Navn og formål

SørumFestivalen har som formål å arrangere kulturfestival i Sørum kommune. 

§ 2 Medlemmer

Alle lag og foreninger i Sørum som arbeider med kultur, kan bli medlemmer i SørumFestivalen og har rett til å møte på årsmøtet. 

§ 3 Medlemskontingent

Medlemskontingenten i SørumFestivalen fastsettes av årsmøtet. Kontingenten forfaller til betaling 2. kvartal hvert år.

§ 4 Økonomi

SørumFestivalen baserer sin virksomhet på kommunale bidrag og garantier i tillegg til arrangements- og sponsorinntekter. 

§ 5 Styre

Styret i SørumFestivalen består av inntil 9 medlemmer som representerer frivillige lag og foreninger som deltar i festivalen. Sørum Kulturforum skal foreslå fem kandidater til styret. En av disse skal være kandidat som styreleder. Ved behov for spesielle ressurser kan styret utvides med en person, med samme funksjonstid som sittende styre. For øvrig konstituerer styret seg selv.

De valgte styremedlemmenes funksjonstid er to år, leder velges for ett år om gangen.

§ 6 Styrets oppgaver

Styret har ansvar for at SørumFestivalen gjennomføres på en forsvarlig måte. I dette ligger også inngåelse av avtaler med artister og andre leverandører. Styret skal behandle og godkjenne festivalprogram, sette opp budsjett for festivalen, påse at regnskap for festivalen føres på en forsvarlig måte. Det føres protokoll fra styrets møter.

§ 7 Årsmøte

Ordinært årsmøte i SørumFestivalen avholdes innen utgangen av mai hvert år. På årsmøtet har hver medlemsorganisasjon rett til en delegat. Medlemsorganisasjonene kan sende flere representanter som observatører med talerett. 

Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmene skriftlig fire – 4 – uker før møtet holdes. 

Ordinært årsmøte behandler:

Godkjenning av innkalling

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av møtesekretær

3. Valg av to protokollunderskrivere

4. Styrets beretning 

5. Foreløpig regnskap fremlegges

6. Fastsettelse av kontingent

7. Fullmakt til styret for å fastsette budsjett for kommende festival

8. Innkomne forslag

9. Valg av styreleder

10. Valg av øvrige styremedlemmer

11. Opplysning om oppnevnt revisor

12. Valg av tre medlemmer til valgkomité 

Forslag, herunder forslag om vedtektsendringer, som ønskes behandlet på det ordinære årsmøte, skal være styret i hende senest 3 uker innen årsmøtet. Medlemmer som står til rest med kontingent, har ikke stemmerett på årsmøtet. 

Hver møtende medlemsorganisasjon har en stemme.

Beslutninger på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Unntatt er vedtektsendringer, se § 10.

Avstemminger skjer ved håndsopprekning med mindre det forlanges skriftlig avstemming. Ved personvalg skal det foretas skriftlig avstemming dersom det foreligger mer enn ett forslag.

Det føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen sendes alle medlemmene.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når Sørum Kulturforum eller 2/3 av medlemmene krever det eller styret finner det nødvendig. Skriftlig innkalling skal skje med 14 dagers varsel. Bare saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles.

§ 9 Revisjon

Regnskapet revideres av oppnevnt revisor.

§ 10 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært årsmøte når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer er til stede. Hvis årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, skal styret skriftlig innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Hvis 2/3 av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer på det ekstraordinære årsmøte er for forslaget, er dette vedtatt, uansett hvor mange medlemmer som er møtt til det ekstraordinære årsmøte.

§ 11 Oppløsning av SørumFestivalen

Oppløsning av SørumFestivalen kan bare finne sted etter behandling på to påfølgende årsmøter, hvorav ett ordinært. For å fatte gyldig beslutning, kreves minst 3/4 flertall ved begge behandlinger. Ved oppløsning tilfaller festivalens aktiva Sørum Kulturforum.