Selskapslokaler på Sørumsand

Vedtekter


§ 1 Navn og formål


SørumFestivalen har som formål å arrangere kulturfestival i Sørum kommune.


§ 2 Medlemmer


Alle lag og foreninger i Sørum som arbeider med kultur, kan bli medlemmer i SørumFestivalen og har rett til å møte på årsmøtet. Medlemmene i Sørum Kulturforum, er automatisk også medlemmer i SørumFestivalen. Andre lag og foreninger som ønsker å være arrangører må tegne medlemskap i SørumFestivalen.


§ 3 Medlemskontingent


Medlemskontingenten i SørumFestivalen fastsettes av årsmøtet. Kontingenten forfaller til betaling 2. kvartal hvert år.


§ 4 Økonomi


SørumFestivalen baserer sin virksomhet på kommunale bidrag og garantier i tillegg til arrangements- og sponsorinntekter.

 

§ 5 Styre


Styret i SørumFestivalen består av inntil 9 medlemmer som representerer frivillige lag og foreninger som deltar i festivalen og Sørum kommune. Sørum Kulturforum skal foreslå fem kandidater til styret. En av disse skal være kandidat som styreleder. Sørum kommune har rett til å oppnevne to styremedlemmer og sekretær. Ved behov for spesielle ressurser kan styret utvides med en person, med samme funksjonstid som sittende styre. For øvrig konstituerer styret seg selv.


De valgte styremedlemmenes funksjonstid er to år.


§ 6 Styrets oppgaver


Styret har ansvar for at SørumFestivalen gjennomføres på en forsvarlig måte. I dette ligger også inngåelse av avtaler med artister og andre leverandører. Styret skal behandle og godkjenne festivalprogram, sette opp budsjett for festivalen, påse at regnskap for festivalen føres på en forsvarlig måte og sørge for at regnskap blir revidert. Eventuell godkjenning av foregående års regnskap kan skje når revisorerklæring foreligger. Hvis regnskapet ikke revisorgodkjennes skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Det føres protokoll fra styrets møter.


§ 7 Årsmøte


Ordinært årsmøte i SørumFestivalen avholdes innen utgangen av mai hvert år. På årsmøtet har hver medlemsorganisasjon rett til en delegat. Medlemsorganisasjonene kan sende flere representanter som observatører med talerett.


Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmene skriftlig fire – 4 - uker før møtet holdes.


Ordinært årsmøte behandler:


Godkjenning av innkalling


Valg av ordstyrer

Valg av møtesekretær

Valg av to protokollunderskrivere

Styrets beretning

Foreløpig regnskap fremlegges

Fastsettelse av kontingent

Fullmakt til styret for å fastsette budsjett for kommende festival

Innkomne forslag

Valg av styreleder

Valg av øvrige styremedlemmer

Opplysning om oppnevnt revisor

Valg av tre medlemmer til valgkomité


Forslag, herunder forslag om vedtektsendringer, som ønskes behandlet pÃ¥ det ordinære Ã¥rsmøte, skal være styret i hende senest 3 uker innen Ã¥rsmøtet. Medlemmer som stÃ¥r til rest med kontingent, har ikke stemmerett pÃ¥ Ã¥rsmøtet. 

Hver møtende medlemsorganisasjon har en stemme.


Beslutninger på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Unntatt er vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.


Avstemminger skjer ved håndsopprekning med mindre det forlanges skriftlig avstemming. Ved personvalg skal det foretas skriftlig avstemming dersom det foreligger mer enn ett forslag.


Det føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen sendes alle medlemmene.

               

§ 8 Ekstraordinært årsmøte


Ekstraordinært Ã¥rsmøte skal innkalles nÃ¥r Sørum Kulturforum eller 2/3 av medlemmene krever det eller styret finner det nødvendig. Skriftlig innkalling skal skje med 14 dagers varsel. Bare saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles.        


§ 9 Revisjon


SørumFestivalen er underlagt revisjon som oppnevnes av kommunen.


§ 10 Vedtektsendringer


Vedtektsendringer kan bare foretas pÃ¥ ordinært Ã¥rsmøte nÃ¥r minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer er til stede. Hvis Ã¥rsmøtet ikke er beslutningsdyktig, skal styret skriftlig innkalle til nytt ekstraordinært Ã¥rsmøte med 14 dagers varsel. Hvis 2/3 av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer pÃ¥ det ekstraordinære Ã¥rsmøte er for forslaget, er dette vedtatt, uansett hvor mange medlemmer som er møtt til det ekstraordinære Ã¥rsmøte.        

               

§ 11 Oppløsning av SørumFestivalen


Oppløsning av SørumFestivalen kan bare finne sted etter behandling på to påfølgende årsmøter, hvorav ett ordinært. For å fatte gyldig beslutning, kreves minst 3/4 flertall ved begge behandlinger. Ved oppløsning tilfaller festivalens aktiva Sørum Kulturforum.